DoroTree -  תוכנה לגניאולוגיה יהודיתDoroTree - תוכנה לגניאולוגיה יהודיתDoroTree - תוכנה לגניאולוגיה יהודית


הסבר למילוי דף עד

דפי העד של יד ושם נועד להנציח לדורות את זכרם של קורבנות השואה. דפי העד נאספים בהיכל השמות ביד ושם בירושלים והם משמשים מצבת זיכרון לנספים בשואה.

  • דף העד ימולא בידי קרוב משפחתו או מוקירו של הנספה.
  • יש למלא דף נפרד לכל נספה. גם ילדים יש לרשום על דף עד נפרד לכל ילד וילד (אם לא ידועים שמות הילדים יש לציין ילד/ילדה במקום השם ולמלא את שמות ההורים). אם קיימת תמונה של הנספה – נבקש לצרפה.
  • ניתן למלא דף עד גם אם ידועים פרטים חלקיים ובלבד שיכללו שם משפחה, שם פרטי ומקום מגורים קבוע לפני המלחמה. כדאי למלא כל פרט ידוע ואפילו חלקי.
  • שמות פרטיים, שמות משפחה ומקומות יש לציין גם בלועזית.
  • יש להקפיד ולרשום את סיבת המוות. כאשר לא ידועים הפרטים ניתן לרשום "נספה בשואה".
  • דפי העד נועדו להנציח את זכרם של היהודים שנספו בתקופת השואה ולא כתוצאה מן השואה.
  • אנא הקפידו על חתימתכם וציון הרישום בכל דף ודף.

בשאלות נוספות על אופן מילוי הדפים ניתן בארץ לפנות לטלפון מספר: 777-257-800-1

את דפי העד המלאים יש לשלוח ליד ושם במעטפה גדולה לפי הכתובת:

היכל השמות
יד ושם
ת"ד 3477
ירושלים 91034

אין לקפל את דפי העד הנשלחים ליד ושם.

אנו מודים לך על השתתפותך במבצע הלאומי לאיסוף ולהנצחה של שמות הנספים בשואה.

דף עד בעברית
English Page of Testimony