Dorotree Jewish Genealogy Software Dorotree Jewish Genealogy Software Dorotree Jewish Genealogy Software

הסבר למילוי דף עד

דפי העד של יד ושם נועד להנציח לדורות את זכרם של קורבנות השואה. דפי העד נאספים בהיכל השמות ביד ושם בירושלים והם משמשים מצבת זיכרון לנספים בשואה.

בשאלות נוספות על אופן מילוי הדפים ניתן בארץ לפנות לטלפון מספר: 777-257-800-1

את דפי העד המלאים יש לשלוח ליד ושם במעטפה גדולה לפי הכתובת:

היכל השמות
יד ושם
ת"ד 3477
ירושלים 91034

אין לקפל את דפי העד הנשלחים ליד ושם.

אנו מודים לך על השתתפותך במבצע הלאומי לאיסוף ולהנצחה של שמות הנספים בשואה.

דף עד בעברית
English Page of Testimony